Monday , 10 May 2021
Naxcivan

“ترس ارامنه از نخچوان”


نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان مستقر در جمهوری خودمختار نخچوان ارامنه را به وحشت انداخته است. این نتیجه گیری را میتوان از بیانات دیپلمات ارمنی ارمان ناواساردیان به رسانه های محلی برداشت کرد. یادآوری کنیم که مردم نخچوان در سالهای جنگ هجوم ارامنه تحت رهبری رهبر ملی جناب حیدر علی اف بدون در نظرگرفتن امکانات فنی نظامی ارمنستان، حتی یک وجب از خاک‌وطن را به دشمن ندادند. اما ارتش ارمنی تاحد زیادی تلفات بجا گذاشت. صرفا بخاطر همین، ارمنستان از اتفاقات رخداده در داخل اراضی جمهوری خودمختار نخچوان، بویژه از مانورهای نظامی مشترک با ترکیه بسیار ناراحت میباشد. مدتی پیش سفر نخست وزیر کشور نامبرده بینالی یلدریم به نخچوان دشمنان مارا بحد کافی ناراحت کرده است. علرغم اینکه هدف از سفر تقویت روابط اقتصادی بوده، ولی ارامنه همه مسائل را با ترس قبول میکنند. آنان میگویند که آذربایجان در نخچوان درحال جمع آوری پتانسیل نظامی بزرگی است، و آنرا به آخرین فناوری نظامی روز مجهز کرده است. سفر وزیر ترک نیز تصادفی نیست. ایروان که دچار ترس شده بیان میکند که روسیه دیگر نباید تنها بعنوان نظاره گر باشد و در قفقاز جنوبی خود را باید برای یک سونامی دیگر آماده کند.

Check Also

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”

از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه …