Monday , 10 May 2021
Naxcivan

سفیر ایالات متحده آمریکادر سازمان همکاری وامنیت اروپا: “وضع موجود در مورد مسئله قره باغ مورد قبول نیست”


“ایالات متحده به کار گروه مینسک ‌سازمان همکاری وامنیت اروپا اهمیت زیادی قائل است و مانند دیگر همکارانمان وهمراه با طرفها، پایبندی خود را در ادامه کوششهای خود بر حل مناقشه قره باغ از طریق صلح آمیز اعلام میکنیم”
این مطلب را سفیر ایالات متحده امریکا درسازمان همکاری وامنیت اروپا “جیمز گیلمور” در اجلاس شورای دائمی سازمان همکاری وامنیت اروپا که در 7نوامبر برگزار شد در خصوص اساسنامه مناقشه قره باغ کوهستانی طی گزارش خود در حین مذاکرات بیان کرد.
سفیر بیان کرد که: بعداز یکسال شرکت در شورای دائمی تغییرات زیادی صورت گرفته است.” از تلفات رخداده در خط درگیری در ماههای اخیر ناراحتیم” این اثر مناقشه مداوم در حیات بشری را نشان میدهد، بحران را افزایش میدهد، عدم اعتماد ودشمنی را بین طرفها عمیق میکند و راههای احتمالی برای حل پایدار را کاهش میدهد. درعین حال تماسهای سطح بالا وسازنده بین رهبران و وزرای خارجه به ما روحیه میدهد. بیایید بگوییم‌که دراین سالن بعداز آخرین نشستتان در وین رییس جمهور آذربایجان ایلهام علی اف ونخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان را گردهم آوردید.
بعداز تقدیم آخرین گزارشات به شورای دائمی، وزرای خارجه دوکشور در میلان پاریس مسکو واشنگتن ودر در چارجوب نشست سالانه سران سازمان ملل در نیویورک، پنج دیدار را ترتیب دادید. این سطح ارتباط فضای مستقیم و مثبتی راباید ایجادکند ومیتواندهم این کاررا بکند. اهالی طرفها را برای تدارک صلح و کاهش تنش درطول امسال درمورد تدابیر امنیتی
و انسانی معین که مورد مذاکره قرارگرفته به انجام توافق دعوت میکنیم. درعین حال در 28 ژوئن امسال آزادی اسیران راهم تشویق میکنیم. درحال حاضر توافقات درباره این‌مسائل بقدر کافی نیست. ما طرفهای درگیر را به تبدیل این توافقات به اقدامات عملی دعوت میکنیم. وقت خودداری از اتهامات متقابل و آمادگی برای صلح برای مردم طرفین درگیر فرارسیده است. این دیپلمات گفته است که ایالات متحده از ثبات امنیت و اقدامات اعتمادساز در جهت ایجادمحیط سازنده برای انجام گفتگوها و همچنین از گفتگوهای فزاینده مابین آذربایجانیها وارامنه حمایت میکند. وافراد شرکت کننده در گفتگوها بدون واهمه از تعقیب ومجارات هنگام بازگشت به کشورهایشان باید این گفتگوهارا بصورت آزادانه انجام دهند. سفیر کاسپشیک، به کوششهای شما در ارزیابی وضعیت و افزایش اعتماد وشفافیت مابین طرفین خیلی ارزش قایل هستیم. این کار بینظیر است و ما دراین خصوص از شما کاملا حمایت میکنیم. درجهت حمایت از میانجیگری همکاران، همکاری با رییس جمهور اسلواکی ودر جهت ثبات وضعیت در منطقه به همکاری نزدیک شما با طرفین ارزش والایی قائلیم. این مناقشه راه حل نظامی نمیتواند داشته باشد و شرایط موجود غیرقابل قبول است. ایالات متحده مانند انچه در معاهده پایانی هلسینکی مابین دولتها منعکس شده است، براساس اصول عدم استفاده از زور ، عدم تهدید ، تمامیت ارضی، حقوق برابر مردم وحق تعیین سرنوشت خودشان، درجهت یافتن یک راه حل پایدار وصلح آمیز متعهد به همکاری با طرفین میباشد.

Check Also

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”

از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه …