Saturday , 15 May 2021
Naxcivan

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”


از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه ایروان قرار دارد، در ادوار مختلف در آثار جهانگردان و تحقیقات پژوهشگران، نام برده میشود. تحقیقات نشان میدهد که، بدون در نظرگرفتن معرفی آن تحت عنوان اسامی مختلف، اساسا بحث پیرامون مسجد سردار است که در اسناد رسمی وتاریخی تحقیقات اخیر بهمین نام خوانده میشود و بعنوان یک بنای معماری نادر شناخته شده است، میباشد. یعنی یک مسجد در ادوار مختلف با نامهای مختلف نامگذاری شده است. درزمان اشغال قلعه ایروان در زمان روسیه تزاری، در برخی اسناد از آن بعنوان مسجد عباس میرزا هم یاد میشود. ظاهرا، در اوایل قرن۱۹ بخاطر بازسازی آن به افتخار ولیعهد عباس میرزا صرفا بنام وی نامگذاری شده است. اما در ایروان مسجد عباس میرزا هم مانند سایر بناهای تاریخی وفرهنگی مخصوص آذربایجان بدست خرابکارهای ارمنی بتدریج و جز به جر تخریب گردیده است. در سال ۱۸۶۴ بعداز اتمام استفاده قشون روس از قلعه ایروان بعنوان استحکامات نظامی، بناهای تاریخی ومعماری قلعه از آن جمله مسجد سردار یا مسجد عباس میرزا، آماج تخریبات جدی قرارگرفتند. در اوایل قرن بیستم ارامنه آواره شده از ترکیه در مسجد سردار اسکان داده شده بودند. در ارمنستان دوره اتحاد شوروی نیز مسجد سردار بتدریج تخریب شده بود. در همین اواخر یک دیواری به ارتفاع ۲_۳متر از مسجد باقی مانده بود.در سال ۲۰۰۷ حکومت ارمنستان بخش قابل دید از بقایای دیوار را بعنوان اثر تاریخی محافظت شده به شورای اروپا ارائه داده بود. اما خرابکارهای ارمنی بقایای محافظت شده دیوار مسجد سردار را هم در اواسط نوامبر سال ۲۰۱۴ از روی زمین محو کردند.

Check Also

“قلعه اورود که توسط ارمنستان اشغال شده در اراضی قدیم آذربایجان قرار دارد.”

قلعه اورود که در نزدیکی روستای اورود قرار دارد، یک قلعه تاریخی ترک میباشد. این …