Monday , 10 May 2021
Naxcivan

مورخ مشهور فرانسوی ارامنه را افشا کرد


تشکیلات تروریستی نژده…
مقاله ای علمی تحت عنوان “نژده ایزم”در ارمنستان هنوز هم بطور رسمی زنده نگه داشته می.شود’ چاپ شده است. در مقاله مورخ مشهور فرانسوی ماکسیم گایوین چنین اندیشه ای موجود می باشد: در ماه اکتبر 2019 وقتی رئیس جمهور آذربایجان آقای ایلهام علی اف نیکول پاشینیان را به احترام گذاشتن به طرفداران نژادپرستان نژده متهم کرد وی با اینحال که اشتباها مقاومت کرد اما این موضوع را انکار نمود. نویسنده که به خوانندگان ترک زبان درمورد زندگی واقدامات پراز جنایت گاروژین تر آروتیونیان تروریست که با لقب گاروژین نژده به فاشیستهای آلمان خدمت میکرد اطلاعات میدهد، با تجزیه وتحلیل اقدامات جنایتکارانه نامبرده ثابت میکند که نژده نه تنها با فاشیستها همکاری میکرد بلکه جز افرادی بود که بیشترین تلاش را در تهیه دکترین نژادپرستانه برای افراد غیر آلمانی انجام داده است.
این محقق ضمن تاسف بیان میکند که دربین اشخاص شناخته شده ای که با فاشیستها همکاری میکردند تنها نژده از طرف موسسات دولتی(ارمنستان) بعنوان قهرمان ملی شناخته میشود.
دراین مقاله از روی حقایق ثابت میشود که عقاید نژادپرستانه نژده بین سالهای 1998_2018 به ایدئولوژی دولتی ارمنستان تبدیل شده است. همین بس که در سال 1991 رییس جمهور پیشین ارمنستان لوون تر پتروسیان دومین میدان بزرگ ایروان وایستگاه مترویی که زیر آن قراردارد را تحت عنوان نژده نام گذاری کرده است. باید بگوییم که ماکسیم گایوین از جمله پژوهشگرانیست که رخدادهای سال 1915 را بصورت عادلانه بررسی کرده و بعنوان یک پژوهشگر در افشای فریبکاری ارامنه کار بزرگی انجام داده است. نوشته های افشاگرانه این پژوهشگر همواره موجبات ناراحتی حاکمیت ارمنستان و محافل ناسیونالیستی ارمنی را فراهم کرده است.

Check Also

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”

از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه …