Saturday , 15 May 2021
Naxcivan

“چرا سفیر ایالات متحده امریکا با سارکیسیان دیدارکرده است؟”


دیدار سفیر تام الاختیار آمریکا در ارمنستان “لین تریسی” باسومین رییس جمهور ارمنستان سرژ سارکیسیان در محافل کارشناسی و شبکه های مجازی بطور فعال مورد بحث قرارمیگیرد. آمریکا حیات سیاسی حزب جمهوریخواه ارمنستان را یک عامل ضروری میشناسد. دیدارهای دیپلمات امریکایی هفته پیش در خصوص مسئله ای که توضیح داده نشد با پاشینیان وبعدا با رییس جمهور سابق سارکیسیان به تحلیلها و ارزیایبهای گوناگون منجرشده است. البته که دراین ارزیابیها مقامات مسئول نیز هستند. حقیقت این است که ایالات متحده امریکا جمهوری خواهان حزب حاکم پیشین را بعنوان یک عامل بقای سیاسی در نظر دارد. صرفنظر ازاینکه حزب حاکم جمهوریخواهان را بعنوان قدرت سابق معرفی میکند؛ حقیقت اینست که حزب سارکیسیان بقای سیاسی خودرا بعنوان یک عامل راهگشا ادامه میدهد. ازطرف دیگر دیدارهای اینچنینی با سارکیسیان استثنا نیست ومطابق قانون میباشد. از قرار معلوم سارکیسیان اخیرا با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای گوناگون دیدارهای فشرده ای داشته بویژه با دیپلماتهای روسیه ،چین واروپایی روابط نزدیکی دارد. این حقیقت یک توضیح مشخص دارد، درطول سالیان دراز بعنوان حزب حاکم بویژه درسالهای اخیر، با احزاب کشورهای مختلف و اتحادیه های سیاسی بین المللی میتواند همکاری داشته باشد. این روابط امروز هم بعنوان یک حزب مخالف ادامه دارد. بطورکلی شرکای بین المللی ارمنستان از جمله آمریکا،با ارزیابی وضعیت داخلی ارمنستان بیان میکند که در ارمنستان هیج سیستمی که بتواند دربرابر حزب حاکم مقاومت کند، ساکت کند ویا به محدودیتهایی وادار کند، وجود ندارد و این نقش را به عهده احزاب مخالف گذاشته اند. پیداست که این موضوع هم بعنوان یکی از دلایل دیدار سفیر امریکا با سارکیسیان بوده است.

Check Also

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”

از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه …